Článek 1 - Působnost knihovního řádu
Článek 2 - Poslání knihovny UPM
Článek 3 - Knihovní fondy
Článek 4 - Čtenáři - uživatelé Knihovny UPM
Článek 5 - Práva a povinnosti čtenářů - uživatelů Knihovny UPM
Článek 6 - Zvláštní povinnosti čtenářů Knihovny UPM, kteří jsou pracovníky UPM
Článek 7 - Služby poskytované Knihovnou UPM
Článek 8 - Pravidla pro využívání výpočetní techniky a internetu v Knihovně UPM
Článek 9 - Poplatky a náhrady
Článek 10 - Závěrečná ustanovení
Článek 11 - Účinnost knihovního řádu

 

Článek 1.

Působnost knihovního řádu

Tento knihovní řád upravuje:

a) pravidla, za kterých poskytuje Knihovna Uměleckoprůmyslového musea (dále jen Knihovna UPM) veřejné knihovnické, informační a související služby;
b) práva a povinnosti čtenářů Knihovny UPM.

Článek 2.

Poslání Knihovny Uměleckoprůmyslového musea

(1) Knihovna UPM je v souladu se zřizovací listinou Uměleckoprůmyslového musea v Praze (dále jen UPM) veřejnou odbornou presenční knihovnou specializovanou na výtvarné umění.

(2) Posláním Knihovny UPM je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární a jiné dokumenty týkající se výtvarného umění. a příbuzných oborů.

(3) Knihovna UPM veškerou svou činností, tj. budováním knihovních fondů, jejich zpřístupňováním, aktivním využíváním a dalšími knihovnickými, bibliografickými a informačními činnostmi přispívá k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů všech věkových a sociálních skupin.

(4) Knihovna UPM současně plní i funkci odborné muzejní knihovny.

(5) Činnost Knihovny UPM se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 457/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon); vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 257/2001 Sb.; zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy; zákonem č. 12/2000 Sb., o právu autorském a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se činnost Knihovny UPM řídí vnitřními předpisy UPM a vnitřními předpisy Knihovny UPM (organizační řád, knihovní řád apod.).

nahoru

Článek 3.

Knihovní fondy

(1) Knihovní fondy, jakož i další zařízení knihovny jsou majetkem UPM a čtenáři - uživatelé jsou povinni je chránit a nesmějí je poškozovat. Za případnou škodu na nich vzniklou (ztráta, poškození, zničení) odpovídají podle příslušných ustanovení právních předpisů o odpovědnosti za škodu.

(2) Fondy knih, periodik, výstavních a aukčních katalogů, diapozitivů, a dalších audiovizuálních dokumentů jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ve studovně.

(3) Knihovní materiály zařazené do zvláštního fondu podléhají pravidlům studia a zacházení se sbírkovými předměty. Mohou se půjčovat na základě badatelských listů.pouze k badatelským účelům.

nahoru

Článek 4.

Čtenáři - uživatelé Knihovny UPM

(1) Čtenářem – uživatelem Knihovny UPM (dále jen čtenář) se stává fyzická osoba starší 15 let zaregistrováním, na jehož základě se jí vydá průkaz čtenáře. Osoby mladší 18 let a osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům mohou být zaregistrovány pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Pracovník provádějící registraci je oprávněn pravdivost a platnost údajů uvedených při registraci přiměřeným způsobem ověřit (např. kontrolou totožnosti). Knihovna zaregistruje žadatele na základě předložení vyplněného formuláře stanoveného knihovnou (“přihláška”).

(2) Knihovna odmítne registraci žadatele, jestliže:
- nejsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 tohoto článku nebo
- jestliže jsou u žadatele dány důvody, pro které mu bylo znemožněno užívat služeb knihovny (pozastavení uživatelských práv, trvalé odnětí uživatelských práv).

(3) Platnost průkazu čtenáře je omezena na dobu určitou a je nutné ji ve stanovených lhůtách prodlužovat. Po uplynutí doby platnosti průkazu čtenář ztrácí právo na poskytování služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný a čtenář zodpovídá za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je čtenář povinen neprodleně ohlásit pracovníkům studovny a za vystavení náhradního průkazu je povinen zaplatit poplatek stanovený v Ceníku služeb Knihovny UPM.

(4) Knihovna umožňuje jednorázový přístup do knihovny spojený s využíváním služeb knihovny i fyzické osobě starší 15 let, která vyplní vstupní údaje a zaplatí za tento vstup podle ceníku služeb. Pracovník knihovny je oprávněn platnost a pravdivost vstupních údajů přiměřeným způsobem ověřit.

nahoru

Článek 5.

Práva a povinnosti čtenářů - uživatelů Knihovny UPM

(1) Čtenáři jsou povinni se řídit knihovním řádem, bezpečnostním řádem Uměleckoprůmyslového musea, vnitřními předpisy Knihovny UPM a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a pro ochranu majetku UPM a Knihovny UPM.

(2) Čtenáři Knihovny UPM jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, tašky, kabely, větší zavazadla apod. v šatně. Při odchodu jsou povinni na výzvu pracovníka knihovny předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes.

(3) Čtenáři se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné a čtenáři do nich mohou vstupovat pouze se souhlasem nebo v doprovodu pracovníka knihovny. Čtenáři knihovny nemají přístup do skladů knihovny.

(4) Čtenáři jsou povinni chovat se způsobem vhodným a přiměřeným. V prostorách knihovny jsou její uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Ve studovně není dovoleno kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit či jinak hlučet. Není dovoleno používat magnetofonových přístrojů, radiopřijímačů, mobilních telefonů a jiných podobných zařízení, které by mohly ostatní čtenáře jakýmkoli způsobem vyrušovat. S případnými dotazy týkajícími se provozu knihovny se čtenář vždy obrací na službu konajícího pracovníka knihovny.

(5) Do prostor knihovny nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo drog, či jinak omámené, osoby špinavé, ozbrojené, malé děti. Do prostor knihovny je dále zakázán přístup všem zvířatům, včetně psů, s výjimkou psů vodicích osoby tělesně postižené. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a jiné věci, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků a čtenářů knihovny, zařízení knihovny a knihovní fondy.

(6) Čtenáři mohou ke zpracování a reprodukci textů a obrázků používat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné počítače a fotoaparáty lze používat pouze se svolením pracovníka vykonávajícího službu ve studovně. Není povoleno užívat fotoaparátů s bleskem.

(7) Čtenáři Knihovny UPM ručí za to, že vypůjčené knihy a knihovní dokumenty vrátí nepoškozené. Je zakázáno z knihovních materiálů vytrhávat, vyřezávat stránky, psát či do nich malovat. Volné obkreslování z knih a předloh je dovoleno pouze měkkou tužkou a ne přímo na díle samém. Nesmí se používat rydel, vodových, olejových a jiných barev, barevných inkoustů, fixů a podobných prostředků, kterými by se mohly poškodit knihovní fondy.

(8) Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

(9) Čtenáři mohou ve studovně používat volně přístupné knihy v příručce. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny. Knihy, periodika a jiné materiály vydává ze skladiště čtenářům ke studiu ve studovně pracovník knihovny na základě vyplněné žádanky.

(10) Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 3 vázané svazky a více než 3 volná čísla časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

(11) Čtenář má právu užívat jen jedno pracovní místo ve studovně. Čtenáři, kteří mají vypůjčené knihovní materiály na základě badatelských listů, nebo vzácné materiály knihovny, mohou sedět ve studovně pouze na vyhrazených místech.

(12) Pokud čtenář - uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb Knihovny UPM.

(13) Pokud čtenář porušuje povinnosti uvedené v tomto článku, zejména pokud ruší ostatní čtenáře, nepodrobí se stanoveným povinnostem, nebo se chová jiným způsobem nevhodně, může být po předchozím napomenutí vykázán pracovníkem knihovny z jejích prostor. Čtenář je povinen se takové výzvě podrobit. Nepodrobí-li se dobrovolně, bude z prostor knihovny a muzea vyveden ostrahou UPM. Každý čtenář má právo upozornit službu konajícího pracovníka knihovny na nevhodné chování jiného čtenáře knihovny a žádat zjednání nápravy.

nahoru

Článek 6.

Zvláštní povinnosti čtenářů Knihovny UPM, kteří jsou pracovníky UPM

(1) Jestliže je čtenářem Knihovny UPM osoba, která je v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k UPM, je povinna zachovávat všechny povinnosti, které má jakýkoli jiný čtenář.

(2) Odborný pracovník UPM si může dlouhodobě vypůjčit knihovní dokumenty, které potřebuje ke své práci i mimo prostory studovny (do své pracovny). Tyto materiály se však nesmějí vynášet z budovy a pracovník UPM je povinen je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Výjimku tvoří pouze knihy, které byly zakoupeny z prostředků grantu dotyčného pracovníka, a které si může ponechat po dobu trvání grantu. Rovněž se vypůjčené materiály nesmějí půjčovat dalším osobám.

(3) Pokud pracovník UPM získá jako zástupce UPM (na semináři, konferenci, na tuzemské či zahraniční cestě, jako kurátor výstavy apod.) do vlastnictví publikaci či jiný knihovní dokument, je povinen jej předložit Knihovně UPM k evidenci.

(4) Před ukončením pracovněprávního vztahu k UPM, na jehož základě byla pracovníkovi UPM poskytnuta absenční výpůjčka, je tento pracovník povinen vypořádat všechny své závazky vůči knihovně.

nahoru

Článek 7.

Služby poskytované Knihovnou UPM

Knihovna poskytuje za podmínek blíže specifikovaných v tomto knihovním řádu tyto služby:

  1. výpůjční služby včetně meziknihovních výpůjčních služeb
  2. informační a bibliografické služby včetně rešeršních služeb
  3. kopírovací služby
  4. přístup do sítě Internet a do odborných databází

(1) Výpůjční služby:

a) Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další materiály (např. CD-ROM nosiče) pouze k presenčnímu studiu do studovny knihovny. Vzácné knižní materiály jsou z běžného půjčování vyřazeny a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených UPM pro badatele.

b) Pracovníci knihovny připraví čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním podmínkám knihovny. Jedná se především o přivezení knihy nebo jiného materiálu z mimopražského depozitáře.

c) Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel knihovny či jím pověřený pracovník půjčení knihovního dokumentu mimo budovu UPM. V těchto případech může knihovna jako záruku řádného vrácení žádat složení peněžní záruky - kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Výši peněžní záruky a dobu, na kterou je knihovní dokument vypůjčen mimo budovu muzea, stanoví vedoucí knihovny, případně jiný oprávněný pracovník knihovny. Při včasném vrácení knihovního dokumentu a po předložení stvrzenky knihovna peněžní záruku vrátí. Jestliže nedojde k vrácení knihovního dokumentu ve stanovené době, peněžní záruka propadá Knihovně UPM, ledaže ke zpoždění došlo z omluvitelného důvodu. Jestliže knihovní dokument nebude vrácen ve stavu, v jakém byl zapůjčen, nebo jestliže knihovní dokument nebude vrácen vůbec, peněžní záruka propadá knihovně. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, které může Knihovna UPM uplatnit.

d) Půjčování knih a dalších materiálů z fondů knihovny k výstavním účelům a podobně, se může uskutečnit pouze na základě řádně uzavřené smlouvy o výpůjčce mezi žadatelem o výpůjčku a UPM, registrované majetkoprávním oddělením UPM.

e) Na základě žádanek meziknihovní výpůjční služby poskytuje Knihovna UPM meziknihovní výpůjční služby. Meziknihovní výpůjční služba se realizuje zapůjčením knihovního dokumentu, poskytnutím jeho kopie, popřípadě poskytnutím informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá. Meziknihovní výpůjční služba se poskytuje jen omezeně. Nepůjčují se časopisy, výstavní a aukční katalogy, vzácné a drahé knihy. Meziknihovní výpůjční a informační služby poskytuje Knihovna UPM v souladu s § 14 knihovního zákona bezplatně.

(2) Informační a bibliografické služby:

a) Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů (např. jmenném, předmětovém, systematickém atd.), v různých druzích kartoték a počítačových databází. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

b) Knihovna rovněž na svých webovských stránkách zpřístupňuje základní informace o knihovně, jakož i přístup do kopie elektronického katalogu svých knihovních dokumentů.

(3) Rešeršní služby:

Knihovna na požádání vypracovává rešerše na dané téma. Podle složitosti zadání sdělí pracovník knihovny žadateli o rešerši předpokládanou dobu vypracování rešerše. Ceny rešerší stanoví Poplatky a ceny služeb Knihovny UPM.

(4) Kopírovací služby:

a) Knihovna poskytuje pro osobní potřebu objednavatele kopírovací služby a některé další služby s vyhotovením kopií související (např. hřebenovou vazbu více kopií). Na zhotovení kopií, jakož i na nakládání s nimi se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a související předpisy.

b) Kopie jsou zhotovovány v černobílém nebo barevném provedení v běžně dostupných formátech.

c) Kopie jsou vyhotovovány na základě objednávky kopírování. Objednavatel je povinen řádně vyplnit objednávku kopírování, zejména srozumitelně a čitelně vypsat stránky, které mají být kopírovány, formát, v jakém mají být kopie provedeny, pokud požaduje zvětšení (zmenšení), barevnou kopii, kopii oboustrannou nebo kopii dvoustrany, musí tuto skutečnost v objednávce jasně uvést. V případě, že objednávka byla vyplněna nejasně, nese riziko za vyhotovení takto zadaných kopií objednavatel.

d) Kopie do deseti kusů jsou zhotovovány na počkání, kopie nad deset kusů do druhého dne. Pokud to vyžadují podmínky provozu knihovny, může pracovník knihovny určit jiné lhůty pro vyzvednutí kopií u konkrétní objednávky, zejména v případě jejího značného rozsahu (např. do dvou dnů od zadání, do týdne od zadání apod.) Objednavatel může požádat o vyrozumění o zhotovení objednávky kopií prostřednictvím elektronické pošty, případně o její zaslání poštou. Kopie na počkání lze objednávat nejpozději 30 minut před koncem otevírací doby Knihovny UPM, pozdější objednávka nebude moci být na počkání vyřízena.

e) Vedoucí knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování trvale vyloučeny, zejména z důvodu jejich dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy, jde-li o vzácné tisky apod. Pracovník knihovny, příp. obsluha kopírovacího stroje rovněž může odmítnout objednané kopírování, případně způsob objednaného kopírování z knihovních dokumentů, kterým by hrozilo poškození přímo při zhotovování kopií podle zadání objednávky (např. z důvodu zničení vazby nebo vypadnutí některých stránek).

f) Ceny kopírovacích služeb stanoví Poplatky a ceny služeb Knihovny UPM. Pracovník knihovny je oprávněn vyžadovat složení zálohy případně i platbu předem.

g) Knihovna může též zprostředkovávat fotografické služby fotografického oddělení muzea.

(5) CD ROM:

Knihovna zpřístupňuje svým čtenářům ve studovně CD ROM, které získává do svých fondů.

(6) Internet:

Zájemcům z řad čtenářů – uživatelů knihovny a pracovníkům UPM umožňuje knihovna přístup do sítě Internet prostřednictvím počítačů umístěných ve studovně. Čtenáři mohou této služby užívat za podmínek stanovených v Článku 8.

nahoru

Článek 8.

Pravidla pro využívání výpočetní techniky a internetu v Knihovně UPM

(1) Knihovna UPM umožňuje svým uživatelům a pracovníkům UPM využívat elektronické informační zdroje (včetně CD-ROM), odborných databází, elektronického katalogu knihovny a přístup do sítě Internet.

(2) Přístup k Internetu je možný pouze po předložení platného čtenářského průkazu a po zakoupení (nebo předložení) doplňkového průkazu, který slouží pouze k přístupu na Internet. I platnost tohoto průkazu je omezena na dobu určitou a je nutné ji ve stanovených lhůtách prodlužovat. Platnost doplňkového průkazu končí uplynutím doby, na kterou byl vystaven nebo zánikem platnosti čtenářského průkazu. Po uplynutí doby platnosti průkazu čtenář ztrácí právo na přístup k Internetu. Průkaz je nepřenosný a čtenář zodpovídá za jeho zneužití. Doplňkový průkaz je platný a může být využíván pouze spolu s platným čtenářským průkazem. Ztrátu průkazu je čtenář povinen neprodleně ohlásit pracovníkům knihovny a za vystavení náhradního průkazu je povinen zaplatit poplatek stanovený v ceníku služeb.

(3) Uživatel nesmí používat výpočetní techniku Knihovny UPM k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.

(4) Uživateli je zakázáno používat na počítačích v Knihovně UPM jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto. Uživatel nesmí žádným způsobem měnit konfiguraci počítače, nesmí měnit nainstalovaný software, nesmí jej mazat ani jinak zasahovat do programového vybavení počítače. Nesmí do počítače nainstalovat nový software.

(5) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je čtenář plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

(6) Uživateli je zakázáno kopírovat na vlastní diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti Knihovny UPM nebo z Internetu.

(7) Provoz sítě Knihovny UPM může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

(8) Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

(9) Přístup k Internetu knihovna umožňuje výhradně svým registrovaným čtenářům, a to pouze jako doplňkovou službu v rámci svých technických a provozních možností.

(10) Pohyb uživatele po Internetu je limitován na datové soubory související se zaměřením knihovny, tedy na oblast výtvarné umění, kultura a příbuzné obory. Není povoleno se pohybovat v oblastech nesouvisejících se zaměřením knihovny (zábava, sport, erotika atd.).

(11) V případě potřeby může služba ve studovně stanovit časový limit práce uživatele Internetu. Uživatel si má možnost rezervovat osobně počítačovou stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení časového termínu o více než 10 minut se rezervace automaticky ruší.

(12) Výsledky vyhledávání na Internetu si mohou uživatelé pouze vytisknout na tiskárně, nelze je kopírovat na disketu.

(13) Uživatel se může pohybovat na Internetu pouze ve volně přístupných souborech, jejichž prohledávání nebo jeho výsledky jsou uživateli k dispozici výhradně zdarma. Veškeré náklady, které vzniknou Knihovně UPM vlivem nekorektního přístupu uživatele ke zdrojům na Internetu, je uživatel povinen knihovně v plné výši uhradit.

(14) Poplatky za využití Internetu jakož i za tisk na připojené tiskárně jsou uvedeny v ceníku služeb.

nahoru

Článek 9.

Poplatky a náhrady

(1) Knihovna vybírá poplatky za užívání knihovních fondů. Vystavuje průkazky čtenáře Knihovny UPM a uživatele Internetu. Studenti a důchodci nad 60 let věku mají poplatky snížené. Od poplatků jsou osvobozeni zaměstnanci muzea, členové Společnosti přátel muzea, držitelé legitimace ICOM a Asociace muzeí a galerií, Uměleckohistorické společnosti, Klubu Za starou Prahu a členové SKIP.

(2) Knihovna vybírá poplatky za vypracování bibliografických rešerší z fondů knihovny. Cena rešerše vypracované v základním termínu, tj. zpravidla do týdne, se skládá ze základního poplatku a poplatku za každý vyhledaný titul. Platí se i za vyhledání titulu, ve kterém předpokládaná informace není. V případě expresní služby během jednoho dne je cena rešerše dvojnásobná.

(3) Knihovna vypracovává na požádání a podle svých možností i faktografické rešerše z fondů knihovny (např. vyhledání konkrétních obrázků, grafického zobrazení určitého tématu atd.). U tohoto typu kritického vyhledávání se platí sazba hodinová.

(4) Poplatky za kopírovací služby jsou stanoveny v platném ceníku těchto služeb. Při přijímání objednávek na kopírování může knihovna žádat zaplacení zálohy či celé částky před započetím práce.

(5) V ceníku služeb je stanoven i poplatek za stránky, které si čtenáři vytisknou při využívání Internetu.

(6) Vymáhání nevrácených výpůjček a poplatky z prodlení. - Povinnost zaplatit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Poplatek z prodlení lze prominout, nepřesáhlo-li překroční výpůjční lhůty dobu 1 měsíce a zpoždění způsobily vážné příčiny (nemoc apod.). Nezávisle na poplatcích z prodlení vymáhá knihovna upomínkami navrácení děl půjčených mimo budovu. Po třech bezvýsledných upomínkách (ze kterých druhá a třetí se posílají doporučeně) následuje vymáhání právní cestou. Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každé dílo půjčené na jeden tiskopis.

(7) Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné materiály. Knihovna požaduje tyto formy náhrady:

 • uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
 • jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacení ceny kopie a vazby)
 • jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná, může se knihovna dohodnout se čtenářem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
 • nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

(8) Jestliže uživatel vlivem neodborné manipulace s prostředky výpočetní techniky (včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry) poškodí výpočetní techniku nebo počítačovou síť Knihovny UPM, hradí veškeré náklady vynaložené na opravu této techniky či sítě.

(9) Do definitivního vyřešení všech závazků čtenáře vůči knihovně, zejména do nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má vedoucí knihovny právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

nahoru

Článek 10.

Závěrečná ustanovení

(1) Knihovna UPM si vyhrazuje právo tento knihovní řád formou číslovaných dodatků měnit, doplňovat a upravovat.

(2) Knihovna poskytuje své služby v rámci stanovené otevírací doby. Otevírací dobu stanoví vedoucí knihovny s přihlédnutím k potřebám provozu a možnostem knihovny.

(3) Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu jsou i Poplatky a ceny služeb Knihovny UPM.

nahoru

Článek 11.

Účinnost knihovního řádu

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2002. Dnem účinnosti tohoto knihovního řádu se ruší Knihovní řád Knihovny UPM vydaný dne 15. února 2000.

V Praze dne 1. prosince 2002 PhDr. Helena Koenigsmarková PhDr. Jarmila Okrouhlíková
  ředitelka UPM vedoucí Knihovny UPM

nahoru